Deze website maakt gebruik van cookies. Meer informatie of deze melding verbergen?

Algemene voorwaarden versie 17 oktober 2015

Door het aanmaken van een advertentie en/of profiel op flirtadvertenties.nl ga je akkoord met onderstaande algemene voorwaarden.
Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op ieder gebruik van de website www.flirtadvertenties.nl.

- Jij bent zelf geheel verantwoordelijk voor de inhoud van je profiel en alle vormen van contact.

- Door jezelf in te schrijven met een eigen advertentie of profielpagina verklaar je dat de geleverde persoonlijke gegevens correct, nauwkeurig en naar
waarheid te zijn ingevuld. Je beschikt over de wettelijke handelingsbekwaamheid om een overeenkomst zoals deze af te sluiten.

- Om lid te mogen worden van flirtadvertenties, moet je minimaal 18 jaar oud zijn.

- Flirtadvertenties.nl behoudt zich het recht voor leden te weigeren zonder opgaaf van redenen.

- Het gebruik van nicknames of logins enerzijds en wachtwoorden of toegangscodes anderzijds valt onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de gebruiker, die zich ertoe verbindt het geheime en vertrouwelijke karakter ervan te bewaren. (we raden je sterk aan geen profielnaam of contact persoonsnaam te gebruiken waarmee u herkenbaar bent, kortom kies een anonieme naam, waarmee u niet te herkennen bent)

- Opgave van persoonlijke informatie is vrijwillig. De informatie die u opgeeft zal worden gebruikt voor het zoekproces, dat wil zeggen dat op basis van een profiel dat u aan flirtadvertenties.nl opgeeft, gezocht kan worden in de database met alle verzamelde gegevens (waaronder die van u). Een lijst met de ingegeven gegevens zal worden getoond op het scherm van de zoekende klant. Alle door de kandidaat opgegeven informatie is op dat moment opvraagbaar uiteraard met uitzondering van uw persoonlijke contactgegevens zoals bijvoorbeeld het e-mailadres.

- Het plaatsen van advertenties, het bekijken en reageren op advertenties op flirtadvertenties.nl is gratis voor amateurs.

- Voor bedrijven is dit momenteel ook gratis, maar linken naar websites die vol staan met promomateriaal van adutl affiliates (cams, dating etc) wordt door ons gewijzigd of verwijderd. Links naar fictieve datingsites (lees nep datingsites) zijn sowieso NOOIT toegestaan. Geen probleem zijn over het algemeen sites zoals, webshops, escortburo's of ander verkoopmateriaal van echte, niet digitale diensten. Bij twijfel kunt u contact met ons opnemen.

Auteursrecht

- Alle teksten, foto's, beelden, tekeningen en grafieken op flirtadvertenties.nl zijn auteursrechtelijk beschermd en mogen niet door derden worden gebruikt.

- Jij mag via flirtadvertenties alleen content voor publicatie aanbieden wanneer die content jouw eigendom is. Publiek gemaakte gegevens mogen geen inbreuk inhouden op auteurs-, octrooi- of merkenrechten, handelsgeheimen of andere eigendoms-, intellectuele-, privacy-, persoonlijkheids- of publiciteitsrechten van een derde partij. Publiceer je toch foto's waarvan je niet over de benodigde rechten beschikt, dan zal flirtadvertenties hiervoor geen verantwoordelijkheid aanvaarden.

- In geval van conflict met een of meerdere andere leden of met derden, zal je Flirtadvertenties.nl vrijwaren van alle aanspraken en schadevergoedingen, actuele en toekomstige, van om het even welke aard ook, voorzienbare en onvoorziene, bekende en onbekende, gekende en ongekende, die voortvloeien uit of in verband staan met het conflict.

Controle

- flirtadvertenties heeft te allen tijde het recht profielen of advertenties op deze site te verwijderen of aan te passen, evenals leden of bezoekers totale toegang te ontzeggen voor bepaalde of onbepaalde tijd.

- flirtadvertenties behoudt zich het recht voor aangifte te doen bij de politie indien strafbare feiten plaatsvinden. Hierbij zal flirtadvertenties alle beschikbare persoonsgegevens melden.

- Uit veiligheidsoverwegingen logt flirtadvertenties.nl het ip-adres van uw computeraansluiting. flirtadvertenties.nl behoudt zich het recht voor om, in geval van misbruik, aan de hand van het ip-adres gegevens over u en uw aansluiting te achterhalen.


Aansprakelijkheid

- Flirtadvertenties.nl wijst alle verantwoordelijkheid af en beperkt haar aansprakelijkheid tot het wettelijke minimum voor wat betreft de inhoud of de aard
van de publicaties; of de schade die er uit zou kunnen voortvloeien.

- Flirtadvertenties.nl kan niet waarborgen dat de website ononderbroken of foutloos zal functioneren. Flirtadvertenties.nl geeft geen waarborgen met betrekking tot de resultaten die zouden kunnen bekomen worden bij het gebruik van deze website, noch de juistheid of de betrouwbaarheid van de informatie die er verkregen wordt. Deze website wordt door Flirtadvertenties.nl ter beschikking gesteld op een "as is" en "as available" basis.

- Flirtadvertenties.nl legt geen verklaringen af of geeft geen enkele waarborg, duidelijk of impliciet, in verband met het functioneren van de website, de informatie, de inhoud, de materialen of de producten die in deze website worden voorgesteld. In zoverre de wet dit toestaat, wijst Flirtadvertenties.nl elke waarborg af, duidelijk of impliciet, omvattend maar niet beperkt tot impliciete waarborgen van verkoopbaarheid en geschiktheid voor een bepaald doel.

- Flirtadvertenties.nl zal niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade voortkomend uit het gebruik van haar website, omvattend maar niet beperkt tot rechtstreekse, resulterende of onrechtstreekse schade.

- Iedere adverteerder is zelf als enige aansprakelijk als persoonlijke aanmeldgegevens door derden worden misbruikt en voor alle uitingen die via het betreffende account worden gemaakt. Ieder lid vrijwaart Flirtadvertenties.nl tegen vorderingen van deze aard. Omdat Flirtadvertenties.nl niet van elk lid de identiteit of juistheid van de verstrekte gegevens kan controleren, kan Flirtadvertenties.nl niet aansprakelijk worden gesteld wanneer de identiteit van een lid door iemand anders wordt gebruikt of het lid deze zelf misbruikt. Als iemand redenen heeft om aan te nemen dat Flirtadvertenties.nl of zijn/haar aanmeldingsgegevens door iemand wordt misbruikt, dient de betreffende persoon Flirtadvertenties.nl onmiddellijk op de hoogte te stellen.

- Als gebruiker aanvaard je ontegensprekelijk de volle aansprakelijkheid en verantwoordelijkheid van je eigen publicaties en/of je eigen profielpagina. Je bent dus niet alleen aansprakelijk en verantwoordelijk voor de items die je zelf publiceert op de site, maar ook voor alles wat je op de site doet en alles wat op jouw profiel en bij jouw advertenties zichtbaar is.

- De (externe) links naar andere websites, inclusief buttons, banners en tekstlinks, vallen onder de verantwoordelijkheid en aansprakelijkheid van de bestemming van de links.

- Mochten afzonderlijke bepalingen van deze algemene voorwaarden geheel of ten dele ongeldig zijn, dan raakt dit de rechtsgeldigheid van de rest van de overeenkomst niet.

- Op deze overeenkomst is het Nederlandse recht van toepassing. Indien het tussen partijen tot een geschil komt, zal de Rechtbank te Amsterdam bevoegd zijn van dit geschil kennis te nemen.